DatTong

EURAUD, Bán

Giá xuống
DatTong Premium Cập nhật   
FX:EURAUD   Euro /Đô la Úc
EURAUD
D1:
- Xu hướng lên mạnh
- Đang test mức kháng cự
- Đóng dưới kháng cự
H4:
- Gia di chuyển trong kênh
- Giá đã phá vỡ kênh, và quay test lại
--> Sell
Bình luận:
Bình luận:
Bình luận:
Move stoploss to entry (order 1)
Bình luận:
Move stoploss to entry ( order 2)
Bình luận:
Đóng lệnh: dừng lỗ:
Giá hit stoploss tại điểm entry

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.