DatTong

EURAUD , Euro fx/ Australian Dollar, Sell

Giá xuống
DatTong Premium Cập nhật   
FX:EURAUD   Euro /Đô la Úc
- Gía đang cho xu hướng đi xuống.
- Đóng dưới cản.
Giá quay lại test cản cho tín hiệu--> Bán
Đóng lệnh: đạt mục tiêu

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.