OANDA:EURAUD   Euro /Đô la Úc
break trend GIẢM phá lên kl giảm h1.h4 . => test lên kl D break hồi về buy D lên vàchờ sell kl D break
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.