JetCao

Giao dịch giá lên EURAUD

Giá lên
JetCao Cập nhật   
FOREXCOM:EURAUD   Euro /Đô la Úc
EURAUD có thể chạy sóng 5
Giao dịch tuân thủ sl tuyệt đối
Bình luận:
Có thể EA đã hoàn thành 5 sóng, và đang thực hiện sóng hiệu chỉnh A-B-C
Vậy kịch bản vẫn đánh lên để tp sóng C
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.