PKTeam

SELL EURAUD

Giá xuống
FX:EURAUD   Euro /Đô la Úc
EURAUD đã xác nhận hoàn thành mô hình tiếp diễn. Sell về vùng demand zone H4. SL tuyệt đối trên vùng 1.62719.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.