InvestitoreComune

DOUBLE BOTTOM EURAUD

Giá lên
FX:EURAUD   Euro /Đô la Úc
Buy the breakout. Medium term view in related ideas.
Good trading
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.