rim5067

EURAUD 4h Analysis

Giá xuống
FX:EURAUD   Euro /Đô la Úc
EURAUD
Sell setup vùng supply zone trên khung 4H 1.6158 ~ 1.6192
Giá mục tiêu 1.5945
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.