FX:EURAUD   Euro /Đô la Úc
Cấu trúc thị trường H1, m15 tăng
Giá đã build thanh khoản mô hình đáy đơn
Đợi giá quay về vùng FVG để vào entry buy

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.