MyFriendFun

EURAUD Mua giá hiện tại rất đẹp

FX:EURAUD   Euro /Đô la Úc
EURAUD Mua giá hiện tại rất đẹp
giá đang xuống vùng kháng cự mạnh và test lại cây nên pinbar tuần,
mua ngay giá hiện tại vfa tự quản lý vốn

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.