tranhoang2th

EURAUD tìm cơ hội mua lên

Giá lên
FX:EURAUD   Euro /Đô la Úc
- Chờ giá phá lên đường trendline đồng thời Rsi cắt lên EMA là có thể vào lệnh
sl: dưới đáy
tp: đỉnh củ hoặc xa hơn (fibo 1.618)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.