bobbiboy8x

EUR-CAD đẹp cho lệnh buy

Giá lên
OANDA:EURCAD   Euro /Đô la Canada
mô hình giá tăng mạnh trong thời gian gần đây

giá giảm chỉ mang tính chất điều chỉnh

tác giả đề xuất lệnh Buy tại vị trí hiện tại

Dừng lỗ và chốt lời như hình

PP sử dụng: bẫy giá

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.