Trade-Safe-Like-MrK

Tín hiệu mới #0097 - Sell limi EUR/CAD

Giá xuống
FX:EURCAD   Euro /Đô la Canada
EUR/CAD Sell limit @1.50400

Stop loss @1.50900 (-50 pips)
Take profit @1.48900 (+150 pips)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.