Jayce_Pham

[EURCAD][T10 - T12/2020] Chờ BUY dài hạn

Giá lên
OANDA:EURCAD   Euro /Đô la Canada
Check list
----------------(Trend) --------------------------
- Thị trường tạo đà bật tăng giá ( sóng cuối SW)
--------------(Impulse power )-----------------
**Price Action (PAG + PAX) : Nến Engalfing
**VPA G: Vol trung bình chưa có đột biến để tăng --> Cần tạo mopping để bớt lực bán
**High-Low (DD): Tạo đỉnh tăng dài hạn
--------------(Entry Sgin) -----------------------
**Sgin PA G: Chờ tín hiệu mua
**VPA S: No
**Support/Resistant : KJ
--------------(Stop Sign) -----------------------
**Resistant : Trend
**VPA G+X : Doing Seeking.
=========== Conclusion ========
BUY============================
---------------------------------------------------
4h -- Concentration on the Impulse power.
HL will be continous if no sign of power decrement.

------------------------------------------

2 Target

If you want to learn my strategy or trading with me. Follow me as below, I would help anytime.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.