AZINVEX

Phân tích EURCAD H1, 11:00, 17-5-2018

Giá xuống
FX:EURCAD   Euro /Đô la Canada
Sau một xu hướng xuống, mô hình tam giác hình thành
Stop Loss: 1.51271
Take Profit: 1.50058
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.