URIFX

@EURCAD #Next impulse wave => Bán sóng thứ 5

Giá xuống
URIFX Cập nhật   
OANDA:EURCAD   Euro /Đô la Canada
Nếu bạn kg bị bệnh tim thì sell từ đỉnh, không thì chờ breakout.

========= Kế hoạch ========
Strategy: Aggressive sell
tw = Wave 5
sl = như chart (bên trên giá cuối wave 1)
ptT = trend line
pfT = trend line

========= Ký Hiệu ========
Target Wave = tw
Stop Loss = sl
Protect Target = ptT
Profit Target = pfT

P/S: Mình viết văn không hay nên mình giữ "ý tứ" của mình trên chart. Anh em có thể comment để trao đổi thêm.
Bình luận:
Giao dịch đang hoạt động:
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.