HHermes

EURCAD với mô hình gartley pattern, bắt đáy 148xxx

Giá lên
OANDA:EURCAD   Euro /Đô la Canada
EURCAD với mô hình gartley pattern , bắt đáy 148xxx (view 2 - 3 tháng)