HHermes

EURCAD với mô hình gartley pattern, bắt đáy 148xxx

Giá lên
OANDA:EURCAD   Euro /Đô la Canada
EURCAD với mô hình gartley pattern , bắt đáy 148xxx (view 2 - 3 tháng)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.