FX:EURCAD   Euro /Đô la Canada
Giá đang thể hiện xu hướng giảm hồi về vùng chờ vào lệnh ==> sell. TP tùy mọi người
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.