tonyhung9x

Sell EURCAD

Giá xuống
OANDA:EURCAD   Euro /Đô la Canada
Giá nằm trong vùng kháng cự quan trọng 4h, m15 xác nhận đã giảm. để giá hồi về OB, đặt lệnh sell tại đây.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.