DvDfx27

EURCAD-Entry

Giá xuống
DvDfx27 Cập nhật   
FX:EURCAD   Euro /Đô la Canada
setup: phá vỡ giằng co thất bại.
Bình luận:
Lệnh hiện tại.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.