Sinvestvn

Chờ đợi EURCAD phá vỡ vùng tam giác.

FX:EURCAD   Euro /Đô la Canada
1. Trên khung D1, EURCAD đang đi ngang trong vùng tam giác.

2. Chờ đợi giá phá vỡ mô hình --> chờ đợi điều chỉnh --> BUY/SELL
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.