NguoiLa15

dài hạn

Giá xuống
NguoiLa15 Cập nhật   
OANDA:EURCAD   Euro /Đô la Canada
giao dịch theo xu hướng giảm mạnh
Giao dịch đang hoạt động
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.