URIFX

EURCAD: bán vùng correction

Giá xuống
OANDA:EURCAD   Euro /Đô la Canada
Khả năng price action sẽ phát triển tiếp tục và tạo thành Ending Wedge vì 2 tuần qua giá không vượt qua được VA của 13/10.

Nếu break up, trend sẽ đảo chiều đi lên.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.