MyFriendFun

EURCAD theo dõi chờ mua

OANDA:EURCAD   Euro /Đô la Canada
Chờ một lực mua mạnh vừa phá kênh giá trên H1 vừa phá đỉnh, chờ hồi lại rồi mua.
giá hiện tại đang ở vùng giá rẻ mua được nhưng an toàn hãy chờ xác nhận.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.