MyFriendFun

EURCAD đang rất rẻ chuẩn bị mua

Giá lên
OANDA:EURCAD   Euro /Đô la Canada
EURCAD đang rất rẻ chuẩn bị mua
Có thể mua luôn giá đáy cắt lỗ 20 pip chốt lời 100 pip
an toàn thì chờ lực lên phá đỉnh xanh rồi mua

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.