MyFriendFun

EURCAD Mua luôn và cắt lõ theo hình

OANDA:EURCAD   Euro /Đô la Canada
EURCAD Mua luôn full magin và cắt lõ theo hình
chúc các bạn thua hoạch tốt

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.