OANDA:EURCAD   Euro /Đô la Canada
Một setup đẹp cho cặp eurcad khi từ h4 h1 đến m15 đều đã ủng hộ cho 1xu hướng tăng.ai kiên nhẫn thì đợi đóng nến sau 7h59p(nến h4)còn mình thì đã vào ngay khi kết thúc cây nến m15 vừa rôi.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.