Jayce_Pham

EC cho tuần 18 - 23/11/2019 ---- Cần chờ thêm một chút

Giá xuống
OANDA:EURCAD   Euro /Đô la Canada
Tình trạng : Đã bứt trend tăng và tạo đà trend giảm với sóng test trend khá tốt và đi vào vùng Vol test tụt sâu rất đẹp
VPA G:Test cho giảm => Cần chờ chuyển lực
VPA S: Lực tăng tuy yếu nhưng vẫn còn . Chờ
PA X : Vùng nến Tailed bar ngay vùng Trend line và nến Pinbar + Fakey vùng dưới
PA G: CỤm nến IB tích lũy vô cùng mạnh
DD : Đỉnh tụt Vol
Cản : Vùng R zone

If you want to learn my strategy or trading with me. Follow me as below, I would help anytime.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.