URIFX

EURCAD: Có thể trade correction

Giá xuống
URIFX Cập nhật   
OANDA:EURCAD   Euro /Đô la Canada
Mặc dù EUR có xu hướng tăng nhưng pattern với CAD lại cho thấy có thể giảm.
Đóng lệnh: dừng lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.