URIFX

@EURCAD #Wave3/C => Bán wave C hoặc wave 3

Giá xuống
URIFX Cập nhật   
OANDA:EURCAD   Euro /Đô la Canada
========= Kế hoạch ========
Strategy: Bán trong kênh của correction hoặc bán breakout
tw = Wave 3/C
sl = 1.561
ptT = trend line
pfT = trend line

========= Ký Hiệu ========
Target Wave = tw
Stop Loss = sl
Protect Target = ptT
Profit Target = pfT

P/S: Mình viết văn không hay nên mình giữ "ý tứ" của mình trên chart. Anh em có thể comment để trao đổi thêm.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Earn từ top
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.