SonPriceAction

Sell stop EURCAD

Giá xuống
OANDA:EURCAD   Euro /Đô la Canada
Sell stop EURCAD khi giá phá vỡ mô hình inside bar ngày hôm qua. Kỳ vọng đây sẽ là 1 pullback của đợt giảm mạnh trước đó

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.