utah0104

LONG ECAD

Giá lên
OANDA:EURCAD   Euro /Đô la Canada
_giá về demand long nhẹ phát kiếm bánh mì với điểm entry/SL/TP như hình

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.