KuMap_1201

SELL EUR/CAD

Giá xuống
OANDA:EURCAD   Euro /Đô la Canada
entry 1.50680
sl 1.51186
tp 1.47786
dhsfbSYBLAJNcad.kjhg
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.