MyFriendFun

EURCAD hồi về vùng Zone trước khi quay đầu giảm sâu

Giá lên
OANDA:EURCAD   Euro /Đô la Canada
ECAD sẽ có một sóng hồi theo biên siteway trước khi quay đầu giảm mạnh. có thể chờ sellimt theo vùng trên hình với mục tiêu R3 lợi nhuận.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.