SonPriceAction

EURCAD short

Giá xuống
FX:EURCAD   Euro /Đô la Canada
EURCAD đã quay trở về vùng pivot trước đó và tạo double pin bar trên khung biểu đồ ngày. cơ hội tốt để Sell EURCAD với SL thấp và tiềm năng lợi nhuận lớn

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.