URIFX

EURCHF #Ai mất giá nhanh hơn?

Giá xuống
OANDA:EURCHF   Euro /Franc Thụy Sỹ
Nếu giá chạm đỉnh (ô vuông), chúng ta xem EUR hay CHF sẽ hồi lại để sell.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.