URIFX

EURCHF: Trade giá hồi

Giá xuống
URIFX Cập nhật   
OANDA:EURCHF   Euro /Franc Thụy Sỹ
Giá có thể rơi tiếp wave tiếp theo hoặc ít nhất pullback. Trade 1:1 = R:R cắt 50% và để profit run.
Bình luận:
Bình luận:
Hy vọng break out
Bình luận:
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.