FX:EURCHF   Euro /Franc Thụy Sỹ
Nhìn vào EURCHF , phân tích kĩ thuật thuần túy ta đang thấy giá đi trong mô hình tam giác khá rõ ràng, cạnh dưới của tam giác là một hỗ trợ rất mạnh khi giá chỉ cần chạm vào là bật mạnh trở lại.

Nhìn vào RSI , ta thấy một phân kì tiếp tục, điều này ủng hộ việc giá sẽ tăng nhiều hơn.
Tuy nhiên, Chúng ta không dự báo giá, mà phản ứng theo giá là cách tốt nhất. Chờ đợi tín hiệu từ thị trường, và vào lệnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.