OANDA:EURCHF   Euro /Franc Thụy Sỹ
Gía tiệm cận trendline giảm hợp lưu với vùng cản 

Khuyến nghị

Sell limit: 1.08861

SL: 1.09261

TP1: 1.08336

TP2: 1.07786
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.