iC3tea

EF short

Giá xuống
OANDA:EURCHF   Euro /Franc Thụy Sỹ
Giá break EMA200 và pullback
Bán khi giá break trendline
SL @ 1.168
TP @ 1.131
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.