ptlinh113

EURCHF canh buy

Giá lên
OANDA:EURCHF   Euro /Franc Thụy Sỹ
EURCHF đã chạm vùng hỗ trợ tại 1.05265 phương án canh buy sl 1.04902 TP tại 1.07269
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.