DucQuanEW

EURCHF ( Phân tích EURCHF theo sóng Elliott)

Giá lên
OANDA:EURCHF   Euro /Franc Thụy Sỹ
EURCHF (25/5/2020)

Khi break out trendline sóng (c) có thể canh buy .

Mô hình điều chỉnh FLAT (a) (b) (c)

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.