MrDyu

EURCHF

Giá xuống
MrDyu Cập nhật   
FX:EURCHF   Euro /Franc Thụy Sỹ
EURCHF canh Bán xuống
Đóng lệnh: đạt mục tiêu

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.