OneEntryPerDay

Day 8: Nhật ký tham gia FTMO challenger

Giá xuống
OANDA:EURCHF   Euro /Franc Thụy Sỹ
DAY8: entry 2
Canh sell limit EURCHF: Giá trong một xu hướng xuống rõ ràng do toàn bộ giá nằm trọn vẹn dưới dải EMA90, canh sell tại điểm giá hồi lại hợp lưu của EMA50 cắt với mức R1 của daily pivot . Một setup đơn giản hiệu quả.
Entry: 1.03981
S/L: 1.04086
T/P: 1.03747
Tỉ lệ RR: 1:2.3
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.