ripp21088

Short EURCHF

Giá xuống
OANDA:EURCHF   Euro /Franc Thụy Sỹ
Xu hướng giảm từ W, D, H4,
H1 tạo supply zone tại kháng cự
Sell theo H1, tp R3.5
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.