thanhhuaquoc112002

Dành cho Holder tiếp tục mua lại EURGBP

Giá lên
OANDA:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
Dành cho Holder tiếp tục mua lại EURGBP
sau lần bắt đáy thất bại hôm qua
hôm nay có cú break thất bại qua hỗ trợ khung Daily
Buy EURGBP và nắm giữ lâu dài

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.