URIFX

EURGBP: Bán pullback

Giá xuống
OANDA:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
Wave đầu tiên breakout vẫn chưa hoàn thành. Có thể đánh wave 5, mục tiêu tới đầu của wedge là đẹp.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.