HHermes

EURGBP mô hình BAT short 896xx, TP1 886xx, TP2 877xx

FX:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
EURGBP mô hình BAT short 896xx, TP1 886xx, TP2 879xx
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.