phongson

Một ngưỡng kháng cự cứng

OANDA:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
EG đang phản ứng tại ngưỡng/vùng kháng cự cứng 0.884xx, nhìn từ H4 có thể thấy đây là một ngưỡng đóng vai trò cả kháng cự và hỗ trợ khá hiệu quả trong quá khứ. Loại ngưỡng này có giá trị sử dụng hiệu quả hơn so với ngưỡng chỉ đơn thuần là hỗ trợ hoặc kháng cự.
Với lịch sử hit gần nhất tại H1 ta đếm được ~ 10 hit, giá bền bỉ tấn công ngưỡng và sau mỗi lần hit thì những gì nhận lại là một đáy thấp hơn. Over and over again :)
Hiện tại có thể xem đây là một ngưỡng thú vị để quan sát phản ứng, sau từng đấy hit liệu ngưỡng còn trụ được? Sẽ break hay fade?
Nếu break ta có cơ hội entry khi giá retest ngưỡng, mục tiêu hướng tới 0.9xxx, ngược lại nếu fade tìm điểm entry khi giá tạo kênh giảm, mục tiêu hướng tới đáy gần nhất 0.86xxx. SL tất nhiên đặt quanh ngưỡng với khoảng cách phù hợp.
Cùng xem ...
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.