SwedishDad

Mô hình giá tách tay cầm đang hình thành trong cặp Euro/bảng Anh

FX:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
Mô hình giá đang hình thành tách tay cầm, cần confirmed .
Anh em tham khảo.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.