cuongdongphu

EURGBP

Giá lên
cuongdongphu Cập nhật   
FX:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
Long EURGBP
Chạm trend tăng, kênh ngày price action đẹp
RR:1/2
Đóng lệnh: dừng lỗ:
Fail
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.